Čerpadla a dávkovače

Peristaltická dávkovací čerpadla využívají obecného principu rotační peristaltiky. Tím, že do styku s čerpaným mediem dochází pouze čerpací hadička, je zajištěna těsnost a snadná dekontaminace. Volbou vhodného materiálu hadičky je možno dosáhnout široké chemické kompatibility.

Princip činnosti peristaltického čerpadla

Princip činnosti

Čerpadla jsou samonasávací a jejich výkon je obecně dán vnitřním průměrem hadičky a otáčkami, průměrem a počtem kladiček rotoru. Vzhledem k tomu, že nasávání čerpadla je limitováno pružností hadičky (schopností udržet geometrický tvar - nezmáčknout se), může sací výška ovlivnit výkon čerpadla. Použitím hadičky se silnější stěnou to lze eliminovat, avšak dochází k většímu zatížení čerpací mechaniky a je to také omezeno konstrukcí čerpadla.

Jistou nevýhodou peristaltických čerpadel je pulsující proud media, což je dáno zaškrcením hadičky kladičkou. To lze omezit vhodnou kombinací menšího průměru hadičky a vyšších otáček nebo pružnou hadičkou na výstupu čerpadla s mírným zaškrcením na konci, případně zvýšením počtu kladiček (sníží se tím ovšem podstatně výkon čerpadla).

Nedostatkem může být také vliv způsobu založení čerpací hadičky do čerpadla na jeho výkon (cca 5%), což však lze jednoduše eliminovat kalibrací pro dané provozní podmínky. Určitým omezením je i životnost čerpací hadičky -dle použitého materiálu hadičky a provozních podmínek je cca 50 - 1000 hodin.

Obecně lze peristaltická čerpadla doporučit pro aplikace, kde je vyžadována těsnost, chemická kompatibilita, přesné dávkování a potřeba rychlé obměny čerpaného media.

Čerpadla a dávkovače PCD

se vyznačují kompaktní, robustní a spolehlivou konstrukcí s jednoduchou obsluhou. S vyjímkou čerpadel s konstantním výkonem jsou k pohonu použity krokové motory s číslicovou regulací a řízením, což umožňuje velký rozsah regulace s velkou přesností.

U čerpadel jsou regulovány otáčky rotoru - tj. výkon čerpadla číslicovým přepínačem v rozsahu 0,01 - 99,99 , resp. 01 - 99 u provedení s regulací frekvencí (verze F) nebo externím řídícím napětím 0 - 100% (verze E1V , E5V , E10V , EV).

U dávkovačů jsou načítávány impulsy pohonu krokového motoru (400 kroků na 1 otáčku), tj. úhel natočení na jedno spuštění, což reprezentuje definovaný objem media - dávku. Objem dávky se nastavuje číslicovým přepínačem v rozsahu 010 - 999 .

Čerpadla lze vybavit funkcemi změny směru otáčení rotoru čerpadla - REV a okamžitého přepnutí na maximální výkon - MAX , které lze ovládat i externě (verze E). Konstrukční díly čerpadla jsou z PVC nebo duralu v kombinaci s nerez.ocelí a PTFE nebo PETP. Skříňky jsou z ABS a přední štítky z PES. Napájení je standartně ze sítě 230 V / 50 Hz , ale lze je napájet i ze zdrojů AC/DC 12V/24V. Jsou určeny pro běžné prostředí v izolační třídě 1 s krytím IP 22 .

CE Na čerpadla je vystaveno ES prohlášení o shodě , podle směrnice 2006/95/ES (nařízení vlády č.17/2003Sb) a směrnice  2004/108/ES (nařízení vlády č.616/2006Sb) Shoda byla posuzována podle ČSN EN 61010-1:2003 SZÚ v Brně.

Periodická kontrola a elektrická revize podle ČSN 331600 ed.2 se u čerpadel PCD provádí po 2 letech - sk.C

Odpad
Odstranění vyřazených čerpadel je řešeno jako zpětný odběr v rámci REMA systému - MŽPč.01226/05-ECZ
 

Rozdělení a značení čerpadel a dávkovačů PCD

Přístroje PCD lze rozdělit ze dvou hledisek , a to podle způsobu použití - řízení na čerpadla a dávkovače a nebo podle provedení vlastního čerpadla (čerpací hlavy) na čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem a čerpadla s opěrnou dráhou (společné pro čerpadla i dávkovače).


Čerpadla

Čerpají kontinuálně medium s nastaveným výkonem, který je dán otáčkami rotoru čerpadla a rozměry hadičky (max.výkon je dán nejvyššími dosažitelnými otáčkami pro daný typ čerpadla a použitou hadičku) Nastavení výkonu čerpadla (ml/min) :

  • číslicovým přepínačem 0,01 - 99,99 promile max.výkonu (standartní provedení)
  • externím napětím 0-1V , 0-5V , 0-10V , 0-20mA v rozsahu 0 - 100% max.výkonu (verze E1V , E5V , E10V , EV)
  • externí frekvencí + číslicovým přep. 01-99% max.výkonu (verze F)

Možnost změny směru otáčení rotoru (REV) , okamžité přepnutí na max.výkon (MAX)  a  START/STOP .

Dávkovače

Po spuštění načerpají nastavený objem dávky konstantním výkonem - plničky, rozplňovačky . Nastavení objemu dávky číslicovým přepínačem 010 - 999 (ml) - konkretní objem dávky je dán rozměry hadičky a nastavením přepínače, který reprezentuje úhel natočení rotoru čerpadla na jedno spuštění (pro dodržení přijatelné přesnosti, jsou nutné alespoň 3 otáčky rotoru na 1 dávku) . Možnost přepnutí do režimu čerpadla pro zaplnění nebo propláchnutí hadičky (konstantní výkon), případně REVers pro zpětné vyprázdnění hadičky (verze Z). Spouštět dávkování lze i externím spouštěčem (PCD NS, SS, RS) .


Čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem

Čerpadla se silikonovým čerpacím segmentem
  • jsou určena pro čerpání méně agresivních a neviskozních kapalin, plně kompatibilních se silikonovou hadičkou (vodné roztoky, zásady), pro slabší kyseliny lze případně použít hadičku z C-Flexu
  • čerpadlo nemá opěrnou dráhu a hadička je utěsněna svým napětím přes kladičky rotoru
  • čerpací segmenty CV jsou tvořeny silikonovou (C-Flexovou) hadičkou definované délky, zakončenou stopery - spojkami z PVC, výstupy spojek kužely LUER
  • dosažitelný podtlak v sání je do 30 kPa a tlak na výstupu do 50 kPa

Čerpadla s opěrnou dráhou

Čerpadla s opěrnou dráhou
  • jsou určena i pro čerpání agresivních a viskozních kapalin, při použití odpovídajících hadiček z kompatibilního materiálu (silikon. Tygon, Norpren, C-Flex, Viton) , hadičky mohou být v metráži, neboť čerpadla mají držáky se svorkami , pro variantu K je možno využívat celý sortiment hadiček Ismatec se 2 nebo 3 stopery
  • snadné a rychlé založení hadičky do čerpadla umožňuje odklopná opěrná dráha, nebo u varianty K vyjímatelná kazeta Ismatec , opěrná dráha je odpružená a přítlak je možno regulovat
  • dosažitelný podtlak v sání je do 40 kPa a tlak na výstupu do 150 kPa


Typové značení čerpadel PCD 1000

Všechna čerpadla a dávkovače jsou označeny jako PCD 10xx.x
Třetí číslice udává udává výkonovou řadu a konstrukci čerpadla:
čerpadla 103x, 106x, 107x jsou pro čerpací segmenty CV4 , příp. CV2, CV1 , CV6
čerpadla 108x jsou s opěrnou dráhou nebo kazetou Ismatec.
Čtvrtá číslice značí provedení čerpadla:
1 a 3 - základní-číslicové řízení výkonu v rozsahu 0,01-99,99%
2 a 4 - základní + možnost přepínání směru otáčení - REV , okamžité přepnutí na max.výkon - MAX , START/STOP 
Číslice za desetinou tečku značí počet kanálů čerpadla - hadiček (např. 1061.4 je čerpadlo se čtyřmi čerp. segmenty).
dávkovače jsou značeny: 1047 - pro segmenty CV , 1048 - s opěrnou dráhou nebo kazetou Ismatec 
Další znaky specifikují způsoby řízení výkonu a úpravy ovládání a provedení čerpadel i dávkovačů:  

E - ext.ovládání REV,MAX,STOP 
E1V - nast.výkonu ext.napětím do 1V
E5V - nast.výkonu extnapětím do5V    
F
- nastavení výkonu ext.frekvencí

K - provedení s kazetou Ismatec
M - úprava pro malé výkony CV1, 2, 4    
S - specifická modifikace 
D - volba 2 průměrů hadičky
R - volba 2 rozsahů obj.dávky
V - volba 2 výkonů čerpadla 
Naše čerpadla a dávkovače jsou vhodné pro čerpání kapalin v laboratořích a výrobních procesech Informace o principu činnosti a rozdělení čerpadel

Kontaktujte nás

Peristaltická čerpadla a
dávkovače Ing. Jindřich Kouřil

Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov
Mapa

Kancelář: Boršovská 2591 (ZPS)
tel.: +420 518 612 514
mobil: +420 602 829 303
email: j.kouril@tiscali.cz

Vymenujeme.cz » 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Doporučujeme: